විදුහල්පති පණිවිඩය

වසර 83 ක ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන මෙම පුන්‍ය භූමිය විසින් විශාල පරපුරක් ජාතියට දායාද කල ඈත. අදිරාජ්‍යවාදී සමයේ සිට මේ දක්වා ගමන කටුක අමිහිරි විටෙක සුන්දර හා මිහිරි අත්දෑකීම් රාශියක් සමග ලබු පන්නරය හෙට දවස සාර්ථක කරගෑනීමට මහත් රුකුලකි

Facebook
සම්බන්ධ කරගන්න
Our Address

Talawa Rd, Kekirawa

Working Hours

Week Days: 07:30-13:30

@2018 - 2020 BSMV Kekirawa

Developed By ICT Unit